حتما تا کنون برای شما نیز رخ داده است که مقاله شما به دلیل درصدی شباهت متنی در مجلات معتبر در همان ابتدای فرایند ارزیابی توسط سردبیری مجله رد شده باشد یا برای بازبینی برگشت داده شده است. حتی بیشتر مواقع نیز بدون ذکر دلیل مشخصی مقاله شما مناسب برای انتشار تشخیص داده نشده است. آمار نشان داده است که یکی از دلایل اصلی رد شدن مقالات انگلیسی نویسندگان فارسی زبان در مجلات معتبر علمی بین المللی و مجلات انگلیسی زبان داخلی تشابه متنی است که به سرقت ادبی یا Plagiarism مشهور است.

برای جلوگیری از سرقت ادبی، شما همیشه باید با توجه به دستورالعمل نگارش علمی و بدون خیانت به اصل موضوع به یافته ­های نویسنده مرجع رفرانس دهید. دپارتمان ترجمه و ویرایش مرکز زبان دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته و دسترسی به بیش از 10 میلیاردمنبع مکتوب و تمام متن انگلیسی، مقاله انگلیسی شما را اسکن کرده و با هزینه بسیار اندک موارد احتمالی پلاگیاریسم را به شما گزارش خواهد داد.

خصوصیات تشخیص سرقت ادبی

1- دسترسی به بیش از 10 میلیارد منبع مکتوب

2- نامحدود بودن حجم فایل مقاله ارسالی برای ارزیابی

3- نامحدود بودن تعداد ارسال مقاله

4- مقایسه دقیق متن با نشان دادن محل تشابه و نشاندار کردن محدوده متن

5- گزارش درصد تشابه

6- ارائه لینک منبع تشابه بر روی متن گزارش

7- هزینه پایین