دپارتمان ترجمه و ویرایش  مرکز زبانشهید بهشتی متونی که  توسط گروه مترجمین ترجمه می گردد را به صورت تایپ شده و ویرایش شده تحویل می دهد .و مبلغی بابت این خدمات دریافت نمی کند .در ضمن لازم به ذکر است ، قبل ار تحویل پروژه متن ترجمه شده بازخوانی می گردد و نسبت به رفع نقص احتمالی اقدام می گردد.  پروژه های انجام شده بدون اشکال و ایراد بوده و از لحاظ علمی کاملا معتبر هستند .