ضمانت کیفیت ترجمه

انجام برگردان متون نیازمند افرادی متخصص و کنترل مداوم کیفیتی است . در" دپارتمان ترجمه  و ویرایش مرکز زبان شهید بهشتی "نیز انتخاب مترجم با دقت بالا صورت گرفته است  و کنترل کار مترجمان از وظالیف لحظه ای دپارتمان می باشد. تخصص هر فرد در این مرکز کاملا مشخص شده است و متون ارائه شده جهت ترجمه به متخصص مربوطه در این دپارتمان ارسال می گردد. همین امر سبب گشته تمامی متون ارسالی جهت ترجمه ازسوی کاربران، با کیفیت بالا در این مرکز ترجمه گردند و نظارت کیفی بالایی بر خروجی کار صورت گیرد .