نگهداری فایل ترجمه انگلیسی و فارسی :

به دلیل اهمیت فایل های اصلی و فایل های ترجمه ، در این مرکز از نرم افزار های بایگانی حرفه ای و رمز نگاری متون انگلیسی  و فارسی ترجمه ، جهت نگهداری این فایل ها  استفاده می نماییم. فایل های دریافتی از سوی کاربران به صورت محرمانه محفوظ می مانند . سیستم هایی کهاین فایل ها در آن ذخیره می گردند به شبکه ای خاص متصل نیستند و تنها مسولین ذی ربط امکان دسترسی به محتوای محرمانه را دارند . 

محفوظ ماندن متون و جلوگیری از پخش متن ترجمه وظیفه ای مهم و بزرگ است که دپارتمان ترجمه و ویرایش مرکز زبان شهید بهشتی بسیار عالی از عهده آن بر آمده است و توانمندی خود را در این راه به اثبات رسانده است. تحویل پروژه های صورت گرفته در دپارتمان صرفا از طریق ایمیل می باشد این امر سبب حفظ امنیت ترجمه می گردد.