راهنمای واریز هزینه ترجمه و ویرایش

ازطریق روش های زیر می توانید نسبت به واریز مبلغ ترجمه و ویرایش  اقدام نمایید:
1-دستگاهpos دپارتمان
3- درگاه اینترنتی
4- مراجعه حضوری به دپارتمان ترجمه و ویرایش مرکز زبان دانشگاه شهید بهشتی
"خواهشمند است در واریز مبلغ سفارش ترجمه و ویرایش دقت نمایید."