آزمون جذب مترجم دوره دهم  در روز جمعه 11 اسفند ماه 96 به صورت آنلاین برگزار می گردد.

 داوطلبانی که در بارگذاری پاسخنامه با خطا از سوی سایت مواجه می شوند، لطفا پاسخنامه خود را ایمیل نمایند .

 

 

آزمون دوره اول - برگزار شد 1395/6/19

آرمون دوره دوم -برگزار شد 1395/7/9

آزمون دوره سوم - برگزار شد 1395/7/29

آزمون دوره چهارم - برگزار شد 1395/10/24

آزمون دوره پنجم - برگزار شد 1396/01/25

آزمون دوره ششم- نوبت اول - برگزار شد 1396/04/13

آزمون دوره ششم- نوبت دوم برگزار شد 1396/04/16

آزمون دوره هفتم - برگزار شد 1396/05/26

آزمون دوره هشتم -برگزار شد 1396/06/09

آزمون دروه نهم- برگزار شد 1396/9/5

آزمون دوره دهم-1396/12/11