آزمون جذب مترجم دوره دهم  در روز پنجشنبه 7 تیرماه 97 به صورت آنلاین برگزار می گردد.

 داوطلبانی که در بارگذاری پاسخنامه با خطا از سوی سایت مواجه می شوند، لطفا پاسخنامه خود را ایمیل نمایند .

 

 

آزمون دوره اول - برگزار شد 1395/6/19

آرمون دوره دوم -برگزار شد 1395/7/9

آزمون دوره سوم - برگزار شد 1395/7/29

آزمون دوره چهارم - برگزار شد 1395/10/24

آزمون دوره پنجم - برگزار شد 1396/01/25

آزمون دوره ششم- نوبت اول - برگزار شد 1396/04/13

آزمون دوره ششم- نوبت دوم برگزار شد 1396/04/16

آزمون دوره هفتم - برگزار شد 1396/05/26

آزمون دوره هشتم -برگزار شد 1396/06/09

آزمون دروه نهم- برگزار شد 1396/9/5

آزمون دوره دهم-برگزار شد1396/12/11

آزمون دوره یازدهم 1397/4/7