فایل تکمیلی آزمون مترجمی غیر حضوری

توضیحات

برای سریعتر پیدا کردن نام خود از کلیهای ترکیبی control+F اسفاده کرده و اسم خودرا جستجو کنید.
 
شماره ملی نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی
381444***سعید علیمحمدی9506364
1741473***رامین منفرد9506365
2064729***سعید مسافرچی9506366
310482***زهرا هادیگل9506367
4610112***نرجس باقریان دهکردی9506368
6379948***توحید مشمول9506369
2939820***زهرا فرزین نژاد9506370
1282736***الهه جلالپور9506371
1379277***فاطمه گهرخانه اصلی9506372
1271557***زینب زیبایی9506373