فایل تکمیلی آزمون مترجمی حضوری

توضیحات

برای سریعتر پیدا کردن نام خود از کلیهای ترکیبی control+F اسفاده کرده و اسم خودرا جستجو کنید.
 
شماره ملی نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی 
43926***هایده فیاض واثقی9506213
2580036***رامین صبازودخیز9506214
0010236***شهرزاد عبادی9506215
0075427***مجید حاتمی9506216
۰۰۱۵۹۸۰***سولماز اصالتی9506217
0018388***پیمان رضوی9506218
3860010***مهدی حقگو9506219
75242***نیره سادات امیری تهرانی زاده9506220
3920094***بابک عسگری9506221
921849***الی کاک اشکیانی9506222
0051170***عبدالمجید کرامتی9506223
5560119***بنفشه صفی زاده 9506224
0083791***فرشته صلحی رج9506225
0081409***حسین رحیمی نژاد9506226