برگردان کتاب به صورت تخصصی در تمامی رشته های تخصصی و دانشگاهی انجام می گیرد. دپارتمان ترجمه  وویرایش مرکز زبان شهید بهشتی ترجمه کتاب را به صورت بخش بخش انجام می دهد زیرا بسیاری از مشتریان در مورد دریافت قسمت قسمت کتاب اعلام نیاز نموده اند. تحویل ترجمه کتاب ( ویا هر متن دیگری ) سریع  وبا کیفیت بالا می باشد . حفظ امنیت ترجمه کتاب یکی از مهم ترین مسانل مطرح است که در این مجموعه به آن توجه ویژه شده است . مد نظر داشته باشید که کتاب های انگلیسی از لحاظ قانونی بایستی بدون منع قانونی باشند .