نام و نام حانوادگی (الزامی)

جنسیت (الزامی)

کدملی (الزامی)

مدرک تحصیلی (الزامی)

شماره ثابت (الزامی)

شماره همراه (الزامی)

شماره تلگرامی (الزامی)

محل کار یا سابقه فبلی

میزان سابقه کار

تخصص (نوع متون)

زبان مسلط برای ترجمه (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

رزومه (الزامی)

شهر محل سکونت (الزامی)

ادرس

توضیحات بیشتر

کپچا